Ritējums

Senajās Vēdās, precīzāk Rigvēdā, mūsu priekšteči mācīja par Visuma galveno likumu – Ritu. Pateicoties Ritai var teikt, ka haoss kļūst par kosmosu – kārtību, kurā visam ir sava vieta, savs vārds un savs laiks. Vēdu himniskajās vārsmās (mantrās) kosmiskās dievības ir Ritas glabātāji, uzturētāji.

Arī cilvēks tiecas uz saskanību ar to. To parāda centieni kļūt apzinātākam un atdevīgākam savā rīcībā. Jo skaidrāka ir apjausma par tās dabu, jo viedāks cilvēks kļūst; jo augstāk cilvēks to novērtē, jo patiesāka un tīrāka ir viņa pateicība par tās esamību.

Rita ir mūsu dzīvības pamats. Tā atklājas sirdspukstos, ieelpā, izelpā, miegā un nomodā.

Kultūrā Ritas klātbūtnē ir rituālu un tradīciju mijā, ikdienas un svētku, ierastā un vēl nepieredzētā mijā, gadskārtu un gadadienu ritmā.

Vēlākos gadsimtos no jēdziena “Rita” atvasinājās tādi plaši zināmi jēdzieni kā karma (darbības un seku likums), sansāra (redzamās un neredzamās dzīves sākums, noslēgums un atsākšanās), dharma (pienākums, dzīves iekšējā mācība, no paaudzes uz paaudzi nododamās prasmes, tikumi un pasaules skatījums).

Mūsu dzīves ārējie un iekšējie aspekti pulsē Visuma ritmā. Mēs ritam no redzamā uz neredzamo, no galīgā uz bezgalīgo, no ierobežotā uz neierobežoto, no viena pie vienīgā, no viena pie vienotā.

Lai iemācāmies izjust svētāko, skaidrāko, labestīgāko savas sirds dziļumā un tam ar prieku sekot!

Lai apjaušam svētāko, skaidrāko, labestīgāko tajos, kas rit un mīt ap mums, un novērtējam to kā dārgumu!

Lai piedzīvojam to, ka visam ap mums un mūsos ir viens vienīgs Gaismas Avots!

No Gaismas mēs atnākam, savas lomas spēlējam – mācāmies atklāt Gaismu sevī un dzīvot saskaņā ar To. Ceļa nobeigumā mēs Gaismā atgriežamies, lai pēc brīža ar lielāku Gaismu no jauna nāktu uz šejieni.

Lai Gaismas Sapnis piepildās mūsos un caur mums Gaismas pašas izvēlētā veidā! ☀️

Autors: Valdis Svirskis